Меню KDT
! Сегодня
KZ / RU

ВАКАНСИИ

Этот сервис позволит организациям в онлайн режиме подбирать себе необходимый персонал. Каждая организация может воспользоваться этим бесплатным сервисом публикуя свои вакансии и получая резюме соискателей. Для этого организация должна лишь зарегистрироваться на платформе и указать свободные вакансии, а соискателям необходимо выбрать вакансии из списка и отправить свои резюме

ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 89" акимата города Астаны
 • Астана қаласы әкімдігінің "№89 мектеп-лицей" ШЖҚ МКК бос лауазымын жариялайды
  Требования:
  1.Бастауыш сынып мугаліміне(орыс)-10
  2.Бастауыш сынып мугаліміне(казак)-7
  .Математика пані мугаліміне(орыс)-2
  4. Физика пэні мугаліміне(орыс)-1
  5.Химия пані мугаліміне(орыс)-1
  6. Тарих пані мугаліміне(орыс)-1
  7.География пэні муталіміне(орыс)-1
  8.0рыс тілі мен адебиеті пані мугаліміне-1
  9 Хатшы-1
  10.Педагог-асистент(екі тілде)- 6
  11.Дефектолог(екі тілде)-1
  бос лауазымын жариялайды.
  Мекен-жайы: Астана каласы, Сауран 11
  Эл.пошта: 89school_lisei@mail.ru
  Кажетті кужаттар тізбесі:
  1.Жеке басын куэландыратын кужат(идентификация ушін);
  2.Кадрды есепке алу бойынша толтырылан жеке іс параны;
  3.Педагогтін улгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазыма койылатын біліктілік талаптарына сайкес білімі туралы кужаттардын кешірмелері;
  4.Енбек кызметін растайтын кужат(бар болса);
  5."Денсаулык сактау саласындары есепке алу
  кужаттамасынын нысандарын бекіту туралы" КР Денсаулык сактау министрлігінін міндетін аткарушынын 2020 жылы 30 казандары N°KP ДСМ-175/2020 буйрыгымен бекітілген нысан
  бойынша денсаулык жагдайы бойынша кужат;
  6.Психологиялыкуйымнан аныктама;
  7.Наркологиялык уйымнан аныктама;
  8.Туб.диспансерден аныктама;
  9.Соттылыры жок туралы аныктама;
  10.Улттык біліктілік тестілеу сертификаты(будан эрі-УБТ)
  немесе педагог , педагог-модератордын, педагог сарапшынын,
  педагог зерттеушінін, педагог шебердін біліктілік санатынын болуы туралы куглік.Кужаттар электронды жане кагаз турінде
  кабылданады.
  Конкурска катысуга отінімдерді беру мерзімі
  05.082023-09.08.2023 Ж. аралырында 17.00 ге дейін
  Контакты:
  Мекен-жайы: Астана каласы, Сауран 11 Эл.пошта: 89school_lisei@mail.ru
  Дата добавления:
  09.08.2023
Чтобы оставить свое резюме Посетите сайт
Вернуться назад

Полезное